Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

EFS

 Projekt realizowany dla ODN Euronauka w Środzie Wielkopolskiej 2013/2014 

 POKL 9.4 Nowa jakość w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podyplomowe kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli – wybrane zagadnienia
 • Terapia pedagogiczna 
 • Oligofrenopedagogika
Kursy doskonalące dla nauczycieli
 • Metody aktywizujące na lekcjach- praca z uczniem ze SPE. 
 • Narzędzia diagnostyczne oraz praca z uczniem ze SPE.
 • Grywalizacja i inne alternatywne metody nauczania– metoda na trudnego ucznia
 • Rozpoznawanie i terapia dysleksji oraz innych specyficznych trudności w uczeniu się
 • Praktyczne tworzenie KIPU, PDW, IPET, dokumenty diagnostyczne
 • Arteterapia i komunikacja w pracy z uczniem ze SPE
 • Coaching jako metoda diagnostyczno-terapeutyczna.
 • Warsztaty zapobiegania wykluczeniu społecznemu – profilaktyka SPE.
 • Narzędzia IT w pracy z uczniem ze SPE
 • Socjoterapia
 • Tablica interaktywna i platforma edukacyjna w pracy z uczniem ze SPE
 • Interwencja kryzysowa i negocjacje w pracy z uczniem ze SPE 

Projekt realizowany dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu 2013 r.
POKL 7.2.1 Wykluczamy wykluczenie – projekt powiatu poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w SOSW w Mosinie oraz w SOSW w Owińskach.

I. WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZĄCYCH LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.
     1. Trening umiejętności i kompetencji społecznych - 2 grupy po 49 godz.
     2. Wsparcie psychologiczne - 96 godz.
     3. Wsparcie zawodowo-doradcze - 96 godz.
     4. Język angielski - 4 grupy po 64 godz.
     5. Zajęcia informatyczne - 4 grupy po 32 godz.
         Egzamin ECDL Start.

II. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ I INTELEKTUALNĄ
     1.  Trening umiejętności i kompetencji społecznych - 2 grupy po 49 godz. 
     2.  Poznajemy zawody – Pomoc kucharza - 4 grupy po 12 godz.
     3. Wsparcie psychologiczne - 96 godz.
     4. Wsparcie zawodowo-doradcze - 48 godz.

III. WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ
     1. Język angielski - 2 grupy po 64 godz.
     2. Wsparcie psychologiczne - 80 godz.
     3. Wsparcie zawodowo-doradcze - 48 godz. 

IV WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKKĄ I UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
     1. Wparcie zawodowo-doradcze -80 godz.
     2. Wsparcie psychologiczne - 80 godz.
     3. Biofeedback - 240 godz.

Projekt realizowany dla ODN Euronauka w Środzie Wielkopolskiej 2012/2013

1.„Kadra pedagogiczna dla Wielkopolski” (PO KL 9.4)
 
Podyplomowe kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli – wybrane zagadnienia
  • Terapia pedagogiczna 
  • Oświatowa Kadra Kierownicza
Kursy doskonalące dla nauczycieli
  • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
  • Innowacyjne metody nauczania w edukacji zawodowej (wraz z wizytami studyjnymi) 
  • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
  • Rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się 
  • Asertywność w życiu młodego człowieka 
  • Komunikacja interpersonalna nauczyciel-uczeń 
 Projekt realizowany dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu 2012/2013 r.

 1. „Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” (PO KL 9.2)" Organizacja poradnictwa:

  • Trening umiejętności i kompetencji społecznych
  • zajęcia z doradcą zawodowym
  • wsparcie psychologiczne. 

Projekt realizowany dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu 2011/2012 r.

"Nowoczesna szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego" (działanie 9.4 POKL):  Kursy doskonalące:

 1. Nowoczesne metody kształcenia
 2. Trudności w uczeniu się
 3. Umiejętności pracy w stresie
 4. Kształcenie specjalne - metoda Dennisona
 5. Kształcenie specjalne - Arteterapia
 6. Kształcenie specjalne - Muzykoterapia
 7. Kształcenie specjalne - Komunikacja alternatywna
 8. Intensywny kurs języka angielskiego

Projekty realizowane dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Euronauka Środa Wielkopolska 2010/2011 r.

 1. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w województwie wielkopolskim” (działanie 9.4 PO KL.). Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli z województwa wielkopolskiego.

  Kursy kwalifikacyjne:

  Kursy doskonalące:

  • Retoryka i erystyka
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Higiena i emisja głosu
  • Komunikacja interpersonalna i inteligencja emocjonalna w zawodzie nauczyciela
  • Pedagogika zabawy
  • Techniki muzyczno-ruchowe – muzykoterapia
  • Coaching w edukacji
  • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Diagnoza potrzeb edukacyjnych
  • ABC metod aktywizujących w nauczaniu
  • Stres w zawodzie nauczyciela. Techniki antystresowe

   

 2. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim” (działanie 9.4 PO KL). Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli i innych pracowników oświaty z terenu województwa wielkopolskiego.

  Kursy kwalifikacyjne:

  Kursy doskonalące:

  • Retoryka i erystyka
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Higiena i emisja głosu
  • Komunikacja interpersonalna i inteligencja emocjonalna w zawodzie nauczyciela
  • Pedagogika zabawy
  • Techniki muzyczno-ruchowe – muzykoterapia
  • Coaching w edukacji
  • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Diagnoza potrzeb edukacyjnych
  • ABC metod aktywizujących w nauczaniu
  • Stres w zawodzie nauczyciela. Techniki antystresowe

Projekt realizowane we współpracy z Akademią Rozwoju jako podwykonawca dla Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2008 r.

 1. Najlepsze kadry dla Wielkopolski – TOP SKILLS for Wielkopolska – szkolenie kadr dla innowacyjnych sektorów wysokiej szansy w Wielkopolsce” (działanie 8.1.1. PO KL)Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Szkolenie: Komunikacja i posługiwanie się aparatem mowy.

 

Created by RTNET